AJUTS PER AL FOMENT DE LA MOBILITAT INTERUNIVERSITÀRIA ENTRE ELS ESTUDIANTS DEL GRAU DE GEOGRAFIA (Convocatòria 2017)

Destinats a estudiants del grau de Geografia de la Universitat de les Illes Balears

 

 

 

 

 

 

Edifici Ramon Llull

 

Objectiu

La mobilitat interuniversitària (nacional i internacional) és actualment un aspecte clau en la formació de qualsevol estudiant universitari, i encara més en el cas dels estudiants del grau de Geografia.

L’objectiu d’aquests ajuts és fomentar la mobilitat i l’intercanvi entre els alumnes del grau de Geografia i contribuir a compensar els costs que la dita mobilitat comporta.

 

Bases de la convocatòria

1. Requisits

Es poden presentar a aquesta convocatòria tots els estudiants del grau de Geografia que en el moment de la convocatòria compleixin els requisits següents:

  1. Haver estat matriculat al grau de Geografia de la UIB el curs acadèmic 2016-17.
  2. Haver participat durant el curs 2016-17 en algun dels programes de mobilitat nacional o internacional oficialment convocats pel Servei de Relacions Internacionals de la UIB (ERASMUS, SICUE, etc.).
  3. No haver resultat beneficiari de l’ajut atorgat pel Departament en la convocatòria d’ajuts de mobilitat de l’any 2016.
  4. Haver superat les assignatures i realitzat amb aprofitament l’estada de mobilitat.

2. Import i efecte de l’ajut

1. El Consell de Departament de Geografia, en sessió celebrada el 26 de maig de 2017, acordà que, ateses les disponibilitats pressupostàries que té aquest any el Departament, la convocatòria de 2017 pot dotar-se amb un total de 1.500 euros i que cada alumne que en resulti beneficiari rebrà nominalment un import d’un màxim de 300 euros. En cas que les sol·licituds superin les previsions, s'autoritza el director del Departament per ampliar aquest límit, sempre que ho permeti la disponibilitat pressupostària del Departament.

2. La concessió de l’ajut no suposa l’establiment d’una relació contractual o estatutària amb la UIB.

 

3. Selecció dels beneficiaris

El Consell de Direcció del Departament de Geografia actuarà com a comissió de selecció dels beneficiaris, i podrà declarar deserta la convocatòria.

 

4. Formalització de les sol·licituds

1. Els aspirants han de presentar una sol·licitud dirigida al director del Departament de Geografia, a la qual han d’adjuntar la documentació corresponent.

2. Les sol·licituds es poden descarregar a l’apartat de tràmits administratius de la web de la UIB i presentar-se emplenades als serveis administratius de l’edifici Ramon Llull, en horari d’atenció al públic.

 

5. Documentació

1. En cas que la UIB no disposi d’aquesta informació, els sol·licitants han d’adjuntar a la sol·licitud la còpia confrontada del document acreditatiu d’haver dut a terme l’estada i de les qualificacions obtingudes, emès per la Universitat corresponent.

2. Els alumnes a qui es notifiqui la concessió de l’ajut han de presentar als serveis administratius de l’edifici Ramon Llull, perquè es faci efectiu el pagament, les dades del compte bancari i el document acreditatiu de la titularitat (llibreta o certificació bancària).

 

6. Termini

Els alumnes poden sol·licitar els ajuts des de la data de publicació de la convocatòria fins al dia 30 de setembre de 2017.

 

7. Anul·lació

Seran causes d’anul·lació de l’ajut:

1. La renúncia voluntària del candidat seleccionat.

2. La constatació d’alguna irregularitat o falsedat en les dades aportades.

L’anul·lació suposarà la pèrdua de tots els drets inherents a l’ajut i la devolució de l’import en un termini màxim de deu dies des de la recepció de la notificació de denegació de l’ajut.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 10/07/2017

Data de publicació: Sun Jul 09 23:24:00 CEST 2017