Comunicació del Consell Deganal a l'alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres sobre itineraris d'avaluació. Curs 2017-18


Els docents de la Facultat de Filosofia tenen la potestat d’oferir un itinerari alternatiu d’avaluació (itinerari B, d’ara endavant) si consideren que és una opció adequada per a la matèria que imparteixen. En cap cas és obligatori que els docents ofereixin un itinerari B d’avaluació de les assignatures.

L'itinerari B és una solució per a aquell alumnat que reuneixi una sèrie de condicions específiques i que no pugui assegurar una presencialitat continuada. Si una assignatura ofereix un itinerari B, poden sol·licitar al docent acollir-s’hi tots aquells alumnes  que puguin acreditar que es troben en un dels supòsits següents:

a)      Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.

b)     Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és el que estableix la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.

c)      Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.

d)     Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.

e)      Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Els alumnes interessats a acollir-se a l'itinerari B en una assignatura hauran de presentar al professor responsable de l’assignatura -durant la primera quinzena lectiva de cada semestre- un escrit amb la sol·licitud raonada i les evidències documentals que acreditin trobar-se en algun dels supòsits indicats.

 

Consell Deganal de la Facultat de Filosofia i Lletres, 17 de juliol de 2017

Data de l'esdeveniment: 17/07/2017

Data de publicació: Wed Jul 19 10:35:00 CEST 2017