Escoltar

Pla d'acció tutorial de la Facultat de Filosofia i Lletres

Més enllà de l’acció tutorial pròpia de cada assignatura i de les tutories de mobilitat, s’estableixen les següents modalitats de tutoria

 1. Tutoria de nou ingrés
 2. Tutoria d’acollida
 3. Tutoria de carrera
 4. Tutoria conjunta de progrés acadèmic

i se supleix la tutoria d’inserció professional per les accions d’inserció professional.
La regulació de la tutoria de professors novells, prevista a  l’article 10.2 del Reglament Acadèmic, queda a criteri de cada consell de departament.

Tutories de nou ingrés

 1. La tutoria de nou ingrés és voluntària per als alumnes. És molt recomanable que hi assisteixin.
 2. La tutoria de nou ingrés és de tipus acadèmic, i es desenvoluparà durant el mes de setembre, organitzada pels caps d’estudis i impartida per ells mateixos o per la persona en qui deleguin.
 3. Durant aquesta tutoria, els alumnes seran informats sobre:
  • El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat: informació sobre la tutoria, funcions i funcionament.
  • El pla d’estudis: informació i orientació per a la presa de decisions de caire acadèmic (assignatures, itineraris…).
  • Els aspectes organitzatius generals de la UIB: la pàgina web, estructura i contingut; informació sobre beques, mobilitat i altres aspectes i serveis universitaris: biblioteca, Campus Extens, Servei de Relacions Internacionals…

Tutoria d’acollida

 1. En cas que es consideri necessari, es podrà organitzar un sistema de tutoria “entre iguals”, pel qual als alumnes de nou ingrés els serà assignat com a tutor un estudiant d’un curs superior.
 2. L’objecte d’aquest tipus de tutoria, que no serà obligatori, és afavorir el coneixement de la vida quotidiana del centre, com també de promoure la representació dels estudiants.

Tutoria de carrera

 1. La tutoria de carrera és la relació entre un alumne i un professor un cop que l’alumne ja està matriculat i fins al moment d’acabar els estudis de grau.
 2. El cap d’estudis vincularà cada alumne amb un professor, procurant que el repartiment final entre professors sigui com més equitatiu millor.
 3. No s’estableix cap nombre concret de reunions obligatòries entre tutor i alumne.
 4. Tant com sigui possible, el tutor tindrà informació sobre el progrés acadèmic de l’alumne i intentarà orientar-lo per millorar aquest progrés. Igualment, farà conèixer als estudiants tutelats totes les informacions acadèmiques que, a criteri seu o del cap d’estudis, puguin ser d’utilitat per als estudiants.
 5. El professor tindrà a la seva disposició tot el material necessari per respondre les preguntes més freqüents dels estudiants.
 6. El professor guardarà constància de les reunions mantingudes amb els estudiants tutelats, i n’omplirà les fitxes disponibles al material de suport.

Tutoria conjunta de progrés acadèmic

 1. Una vegada per semestre, preferiblement a mitjan semestre, el vicedegà corresponent o el coordinador semestral convocarà una reunió amb tots els professors i els estudiants de les assignatures que s’imparteixen en aquell semestre per tal de tractar-hi aspectes relacionats amb el progrés acadèmic general dels estudiants i de dificultats de coordinació.
 2. D’aquestes reunions s’aixecarà acta, que serà tramesa a la Comissió de Garantia de Qualitat de l’estudi corresponent.

Accions d’inserció professional

 1. Les accions d’inserció professional són les que s’orienten a mostrar als estudiants del darrer curs del grau les possibilitats laborals o d’especialització que s’obren una vegada acabats els estudis. 
 2. Anualment el deganat organitzarà un conjunt d’accions dirigides als estudiants de quart curs dels graus que s’imparteixen a la Facultat de Filosofia i Lletres.
 3. Les actuacions les protagonitzaran preferentment professionals en exercici amb prou coneixements sobre els sistemes d’accés laboral.
 4. També es programaran actes de difusió de programes de postgrau.
 5. Per tal d’estalviar temps i recursos, totes aquelles actuacions que puguin ser d’utilitat a estudiants de més d’un estudi es programaran conjuntament entre els estudis implicats.